Regulamin

§ 1. Definicje

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez My Bike Shop.
2. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym.
3. Sprzedający (także „Administrator”) – My Bike Shop.
4. Towar – przedmiot znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego.
5. Zamówienie – zapotrzebowanie zgłoszone przez Zamawiającego na zakup Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.
2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt oraz zmian w zakresie asortymentu i cen.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, przy czym Zamówienia złożone w soboty, w niedziele lub w święta rozpatrywane będą w pierwszym następującym po nich dniu roboczym.
4. Podstawowym warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie mybikeshop.pl i przesłanie go do Sklepu Internetowego.
5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
6. Zamawiający jest zobowiązany do podania prawidłowego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązany jest do wyboru formy płatności oraz formy dostarczenia Towarów.
9. My Bike Shop zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.
10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
11. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Zamawiający jest informowany najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia o niemożliwości realizacji zamówienia.
12. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 3. Forma płatności

Zamawiający może on wybrać następująca formę płatności:
a) Przelew Bankowy – realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto My Bike Shop (nr rachunku 17 2490 0005 0000 4530 5956 6215).
b) Płatność przy odbiorze.

§ 4. Dostawa

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia.
2. Odbiór przesyłki powinien być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Zamawiającego, po którym na Zamawiającego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
3. W przypadku chwilowego braku zamawianych Towarów, My Bike Shop niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
4. Podczas odbierania Towaru należy zwrócił szczególną uwagę na stan przesyłki, jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się aby jej nie przyjmować bądź sporządzić obligatoryjnie protokół w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

§ 5. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi i obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, , nr telefonu, adres poczty elektronicznej. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach. Dane osobowe mogą być na podstawie wyrażonej zgody przekazane innym podmiotom w celach tam wskazanych.
2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.